0 0
Read Time:1 Minute, 54 Second

หลังจากต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคุณภาพอากาศเลวร้าย ค่าฝุ่นPM 2.5 เกินมาตรฐานหลายเท่าตัวมานานนับเดือน ทั่วทั้งเมืองขาวโพลนไปด้วยฝุ่นควันจากไฟป่า ในที่สุดช่วงเย็นวันนี้ 8 เม.ย. 2567 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศจังหวัดให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และใช้ช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการปฏิบัติงาน

ส่วนภาคเอกชน ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัท ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร พิจารณาให้บริการห้องปรับอากาศเป็นอันดับแรก เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้าน ในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 25) ทุกครั้ง

ประกาศจังหวัดยังขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง (เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว)ลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่นให้แก่ประชาชน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังมีการเรียนการสอน และไม่มีห้องลดฝุ่น พิจารณาหยุด ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสวนสาธารณะในความดูแล พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

มาตรการทั้งหมดนี้ให้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เม.ยคำพูดจาก JOKER123 สล็อตเว็บตรง. 2567 และ จ.เชียงใหม่จะได้ติดตามสถานการณ์และออกประกาศให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไป

เย็นวันเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย ไฟป่า เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอเวียงแหง และ อำเภอแม่อาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด7 ตำบล หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอัคคีภัยไฟป่าใน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอฮอด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตง และ อำเภอไชยปราการ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin